Электронная книга: Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. HTML-версия книги.
Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: Знання, 2004. — 447 с.

Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" для студентів економічних спеціальностей. У ньому розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методу, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку. Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.

Вступ

Розділ 1. Бухгалтерський облік як інформаційна система

1.1. Поняття та сутність бухгалтерського обліку

1.2. Користувачі бухгалтерської інформації

1.3. Бухгалтерський облік у системі наук

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

2.1. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

2.2. Базові принципи бухгалтерського обліку

2.3. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 3. Балансове узагальнення

3.1. Суть і побудова бухгалтерського балансу

3.2. Структура балансу

3.3. Вплив господарських операцій на баланс

3.4. Порядок читання та аналізу балансу

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 4. Інформаційна база бухгалтерського обліку

4.1. Документи як джерело первинної інформації

4.2. Вимоги до змісту й оформлення документів

4.3. Класифікація документів

4.4. Організація документообороту

4.5. Інвентаризація в системі первинного обліку

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 5. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис

5.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова

5.2. Метод подвійного запису

5.3. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок

5.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 6. Класифікація і План рахунків бухгалтерського обліку

6.1. Принципи класифікації бухгалтерських рахунків

6.2. Класифікація рахунків за економічним змістом

6.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою

6.4. План рахунків бухгалтерського обліку

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 7. Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку

7.1. Сутність та значення вартісної оцінки

7.2. Оцінка об'єктів обліку

7.3. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 8. Принципи обліку господарських процесів

8.1. Методологічні засади обліку господарських процесів

8.2. Облік процесу постачання

8.3. Облік процесу виробництва

8.4. Облік процесу реалізації

8.5. Облік фінансових результатів

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 9. Техніка і форми бухгалтерського обліку

9.1. Облікові регістри і їх класифікація

9.2. Техніка облікової реєстрації

9.3. Способи виправлення помилок в облікових регістрах

9.4. Форми бухгалтерського обліку

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 10. Бухгалтерська (фінансова) звітність

10.1. Поняття та принципи побудови звітності

10.2. Класифікація звітності та її користувачі

10.3. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності

10.4. Форми фінансової звітності

10.4.1. Баланс

10.4.2. Звіт про фінансові результати

10.4.3. Звіт про рух грошових коштів

10.4.4. Звіт про власний капітал

10.4.5. Примітки до фінансової звітності

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 11. Облікова політика підприємства

11.1. Загальні питання облікової політики підприємства

11.2. Організаційні форми ведення бухгалтерського обліку

11.3. Техніка здійснення облікової політики підприємства

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 12. Історія розвитку бухгалтерського обліку

12.1. Розвиток господарського обліку та подвійної бухгалтерії в Європі

12.2. Облік на території України в дослов'янський період та в добу Київської Русі й Польсько-Литовської держави

12.3. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в XVI—XX ст.

Контрольні запитання, вправи та тести

Розділ 13. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку

13.1. Моделі бухгалтерського обліку

13.2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)

13.3. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

13.4. Система національних рахунків (СНР)

13.5. Регулювання бухгалтерського обліку і звітності

Контрольні запитання, вправи та тести